2002.gada julijs
 
Neizdošanas saukt pie atbildibas Nacistu kara noziedzniekus Lietuva, Latvija un Igaunija no 1991.-2002.gadam.
 
 

Lai gan pec Baltijas atkartotas okupacijas 1944.gada daudzus Baltijas Nacistu kara noziedzniekus Padomju vara sauca pie atbildibas, tomer daudzi Lietuvas, Latvijas un Igaunijas Holokausia vainigie palika nesoditi, ari tad kad Baltijas valstis atguva savu neatkaribu 1991.gada. Daži no tiem vel dzivo Baltijas valstis, tomer daudzi Otrajam Pasaules karam beidzoties aizbega uz Vaciju un Zviedriju, no kurienes visticamak tie emigreja uz Amerikas Savienotajam valstim, Kanadu, Australiju, Lielbritaniju un citam valstim. Dažas no šim patveruma valstim - galvenokart Amerikas Savienotajas valstis - jau norit veiksmigi pasakumi, lai identificetu un sauktu pie atbildibas šos Holokausta vainigos, izstradata politika, kura galu gala liks dažiem no šiern kara noziedzniekiem atgriezties sava dzimtene. Tadel, kad Lietuva, Latvija un Igaunija atkal atguva neatkaribu, bija dažas Baltijas Nacistu kara noziedznieku lietas, kuras varetu un vajadzetu izskatit vietejam varas iestadem. Kas ir sasniegts šaja sakara pedejos vienpadsmit neatkaribas gados Baltijas valstis?

LIETUVA

Ta ka Lietuva bija vislielaka pirmskara Ebreju kopiena, kura gandriz pilniba tika iznicinata Holokausia laika, Lietuva ir vislielakais Holokausta vainigo skaits visa Baltija. Kaut gan lidz šim bridim Lietuvas neatkaribas laika neviens Lietuvas Nacistu kara noziedznieks nav sodits par pastradatajiem noziegumiem, ka ari neviens no noziedzniekiem ne minuti nav sedejis Lietuvas cietuma.

Uz doto bridi ierosinatas tris lietas - neviena no tam nav beigusies ar cietumsodu - tas ir ierosinatas pret Saugumas komandieri Aleksandru Lileiki (Aleksandras Lileikis) (apsudzets, bet vina tiesa process netika pabeigts, slikta veselibas stavokla del), pret Kazi Gimzausku (Kazys Gimzauskas) (notiesats, bet sprieduma izpilde atlikta, slikta veselibas stavokla del), un pret 12. Paligbataliona oficieri Antanu Geceviciusu (Antanas Gecevicius) (nomira, pirms to paspeja no Skotijas izdot Lietuvai).

Šaja laika posma vismaz vienpadsmit Lietuvas Nacistu kara noziedznieki, kas pec Otra Pasaules kara aizbega uz Amerikas Savienotajam valstim, ir atgriezušies Lietuva pec tam, kad Savienoto Valstu Justicijas departaments uzsaka tieslietu procesu pret viniem. No šiem cilvekiem tikai pret Lileiki un Gimzauski tika izvirzitas apsudzibas un tikai pedejais no viniem tika notiesats. Uz doto bridi neviens cits tieslietu process vairs nav uzsakts.

LATVIA

Vieniga Latvijas valdibas konkreta darbiba pret Latvijas Nacistu kara noziedzniekiem ir izvirzita apsudziba pret Konradu Kaleju 2000.gada 27.septembri, Araja Kommando oficieri, kura izdošanu pieprasija Australijai. Kalejs nomira pirms izdošanas, un nepaspeja staties tiesas priekša Riga.

Vienigas patreiz notiekošas izmeklešanas, ko veic Totalitarisma režima noziegumu izmeklešanas Latvijas nodala, ir pret Arajs Kommandc oficieriem Karli Ozolu un Kaleju, kuri abi ir jau miruši.

IGAUNIJA

Igaunijai nav izdevies uzsakt tieslietu procesu ne pret vienu no Igaunijas Nacistu kara noziedzniekiem un nav izdevies ari uzsakt nevienu Nacistu kara noziedznieku izmeklešanu, pec pašas iniciativas.