2002.gada julijs  
 
 

Holokausta vestures Latvija iss kopsavilkums

 
 

Saskana ar 1934.gada tautas skaitišanas datiem, Latvija dzivoja apmeram 94,000 Ebreju, bet šis skaitlis butiski samazinajas pec Nacistu iebrukuma valsti 194t.gada junija beigas. Aptuveni 4,000 Ebreju emigreja uz arzemem, pec Latvijas okupešanas 1940.gada junija Padomju vara 1941.gada junija vidu deporteja 5,000 Ebreju, bet apmeram 15,000 izdevas paglabties Padomju savienibas vidiene pirms Nacistu režima stašanas speka. Tadejadi aptuveni 70,000 Latvijas Ebreju tika paklauti Nacistu okupacijai. more...
________________________________________________________________________